Community of people working in the field of electricity in Laos

ຊຸມຊົນຄົນໃນວົງການໄຟຟ້າ - ຊຸມຊົນຄົນມີຜົນງານ

All Videos (52)

  • ຄົນເຕ້ຍພົບຄົນໂຢກ

    ຄົນເຕ້ຍພົບຄົນໂຢກ

    ຊາຍທີ່ເຕ້ຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ຢູ່ກ້ອງຫວ່າງຂາ ຂອງຍິງຂາຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ Tags: ແປກ pnomsin May 31, 2010 222 views

  • ແມ່ທີ່ຂ້ອຍຊັງ, I hate my mom

    ແມ່ທີ່ຂ້ອຍຊັງ, I hate my mom

    ຮູບເງົາເລື່ອງສັ້ນຂອງນັກຮຽນລາວທີ່ໃດ້ໄປແຂ່ງຂ້ນທີ່ປະເທດຍີ່ປູນຊື່ງສາມາດຍາດເອົາລາງວັນທີໜຶ່ງມມາໃດ້ ປີ 201… pnomsin Jun 3, 2013 213 views

ເວັບໄຊຕ່າງໆ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

www.mem.gov.la

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ

www.edl.com.la

ລັດວິສາຫະກິດ ກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ

www.eci.com.la

ລັດວິສາຫະກິດ ຖືຮຸ້ນລາວ

www.laoholding.com

ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

http://www.edlgen.com.la

 

© 2015   Created by pnomsin.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service